Monthly Archives: February 2015

2015 brahmOthsavam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

Schedule

  • Feb 14th to 23rd
  • Daily Morning and Evening puRappAdu.
  • Daily thirumanjanam during the day.
  • 13th – angurAppaNam and sEnai mudhaliyAr puRappAdu
  • 16th – garuda vAhanam
  • 20th – rathOthsavam
  • 22nd – thIrthavAri
  • 23rd – dhvAdhasa ArAdhanam
  • 24th to 26th – vidAyARRi (relaxation)

Invitation

brahmOthsavam_invitationThanks to Kesavabashyam swamy for the pathrikai/pictures.

Details/Pictures